Yêu Cầu Chung

+84 28 3997 8000

Line. 5881/ 5912/ 5386 (liên hệ tuyển dụng)

Line. 5277/ 5235 (liên hệ chung)

Phòng Kinh Doanh


+ 84 28 3995 1060 (chị Trần Diễm Phương)

+ 84 28 3995 1059 (anh Trần Phúc Hồng)